Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thứ sáu, 26 Tháng 3 2010 12:40

Mùa Chay - Ngày thứ 32-Nếu tôi tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của tôi sẽ không giá trị gì.

Rate this item
(0 votes)
AddThis Social Bookmark Button

NGÀY THỨ 32 (Thứ Năm 25/3/2010):

Nếu tôi tự tôn vinh chính mình,

thì vinh quang của tôi sẽ không giá trị gì.

 

BÀI ĐỌC (Ga  8: 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"

Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".  Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi". Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

 

SUY NIỆM

Nếu để ý kỹ, tôi thấy Chúa Giêsu hôm nay nói một câu rất hay: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì." Chính Chúa Cha tôn vinh Người Con mới giá trị. Bởi vậy trong thánh lễ, linh mục đọc: "Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô  mà mọi chúc tụng và tôn vinh đều qui về Chúa là Cha toàn năng cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời". Nếu Chúa Giêsu mà còn để Chúa Cha tôn vinh Ngài, thì chúng ta là những người theo Chúa Kitô cũng cần để Chúa Cha tôn vinh chúng ta mới có giá trị. Sự tôn vinh của Chúa cho tôi chính là sự chúc phúc của Chúa cho tôi khi Ngài tách biệt chiên với dê.

Nếu tôi tôn vinh tôi, thì việc làm của tôi quy hướng về mình, và chỉ có giá trị cá nhân. Nếu người đời tôn vinh tôi, thì sự tôn vinh chỉ có giá trị ở đời này. Khi tôi chết sự tôn vinh của tôi và của người đời tôi không mang theo được. Tôi sống để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải sống để được tôn vinh. Philiphê 2,10-11: "Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". Vậy hôm nay tôi hãy dành sự tôn vinh cho Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi.

 

THỰC HÀNH

Ga 8: 54 Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.

- Với chính mình: đọc kinh Sáng Danh tôn vinh Chúa mỗi ngày.

- Với tha nhân: chúc tụng Chúa thay cho họ. Hướng dẫn họ tôn vinh Chúa.

- Với Chúa: Tôn vinh Chúa Cha mỗi ngày. Chúc tụng thánh danh Chúa Giêsu.

 

GHI NHỚ

Ga 8: 51 Chúa Giêsu nói: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết"

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, con xin chúc tụng và ngợi khen Cha, vì chỉ mình Cha mới đáng được chút tụng tôn vinh. Xin cho con quy hướng mọi sự về Cha để mọi người nhận biết Cha. Amen.