Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Thánh Louis Gonzaga (ALOYSIUS GONZAGA) - Bổn mạng nhóm Vào Đời