Nhóm Vào Đời - Giáo xứ Thanh Đa

"Lẽ sống của tôi là chính Đức Kitô" (Pl. 1, 21)

Hình ảnh - Tết
Năm 2007Năm 2007 
Năm 2007
DSCN2411
DSCN2411
DSCN2414
DSCN2414
DSCN2416
DSCN2416
DSCN2538
DSCN2538
DSCN2541
DSCN2541
DSCN2542
DSCN2542
DSCN2545
DSCN2545
DSCN2546
DSCN2546
DSCN2547
DSCN2547

 

Display Num